השימוש על אחריותך בלבד.

שמות לתינוקות הינו ה״אתר״.

המידע מוצע כמות שהוא, "As Is", האתר אינו נושא באחריות לגביו או לגבי התכנים בו.

המידע מוזן לאתר ע״י משתמשים וגולשים ואינו מיצג נתונים אמיתיים אודות שמות או אנשים.

אין האתר אחראי לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.

האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, אבדן או הפסד הנובעים ו/או הקשורים לקבלת החלטות בעקבות השימוש או אי היכולת להשתמש במידע באתר או בהסתמך על כל מידע או תגובה ששותפו על ידי המשתמשים באתר (גולשים) כתגובה לתוכן באתר.

שימוש ב"עוגיות" (Cookies)

האתר שומר לעצמו את האפשרות לעשות שימוש בקובצי “עוגיות” (Cookies) לצורך שיפור מהירות ויעילות השימוש בתוכן על – ידי המשתמשים בו. כל משתמש יכול לבחור שלא לאפשר את הפעלתם וזאת על ידי ביטול אפשרות זו בדפדפן האינטרנט שבו הוא גולש. עם זאת יצוין כי ביטול אפשרות לקבלת “עוגיות” (Cookies) בדפדפן יכול להביא לכך שחלקים מהאתר לא יעבדו באופן מלא.

החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שייגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירותי המידע.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתמצא לנכון, בהתאם להחלטתה הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.

זכות יוצרים וזכות שימוש

המידע הכלול באתר "שמות לתינוקות" מובא בצורה חופשית ובחינם. מתוך תפיסה של אתר פתוח ככל האפשר ומתן חופש שימוש רחב, המידע והשימוש בו ניתנים בכפוף לתנאי רישיון Creative Commons. המשתמשים רשאים לעשות שימוש בחומר לפי עקרונות License Deed Creative Commons-ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל, כפי שיתעדכן מעת לעת.

המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירותים ו/או במידע המתפרסם בתכנים אלו וכן לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.